logo
 0913.845.580
BỘ LUẬT XÂY DỰNG
Luật xây dựng năm 2003 và văn bản hướng dẫn thi hành luật 

  • Luật xây dựng 2003 Tải về 
  • Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tải về 
  • Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tải về 
  • Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007, hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng Tải về