logo
 0913.845.580

BỘ LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 & văn bản hướng dẫn thi hành 

  • Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 Tải về 
  • Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Tải về
  • Thông tư 13/2008 TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Tải về