logo
 0913.845.580
BỘ LUẬT CÔNG CHỨNG

Luật công chứng năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành

  • Luật công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006 Tải về
  • Nghị định 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng Tải về