logo
 0913.845.580
BỘ LUẬT NHÀ Ở

Luật công chứng năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành

  • Luật nhà ở 2005 Tải về
  • Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở Tải về