logo
 0913.845.580

BỘ LUẬT ĐẤT ĐAI


Luật đất đai năm 2003 và văn bản hướng dẫn thi hành
  • Luật đất đai năm 2003 Tải về
  • Nghị định 181 /2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Về thi hành Luật Đất đai Tải về
  • Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007, Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai Tải về
  • Thông tư liên tịch của Bộ tài chính – Bộ tài nguyên và môi trường số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008. Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai Tải về